Login

Documento

Obchodní podmínky dárkových voucherů

Obchodní podmínky dárkových voucherů

(dále jen “obchodní podmínky”)
Campiri dárkový voucher poskytuje společnost Campiri s.r.o., IČ: 09283447, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 345166, sídlem Rozkošného 762/5, 150 00 Praha 5 (dále jen “Campiri”). Campiri opravňuje držitele dárkového voucheru k úhradě nájemného a veškerých dalších poplatků za nájem (dále jen „cena“) kteréhokoliv vozidla uvedeného na www.campiri.com prostřednictvím dárkového voucheru v hodnotě na něm uvedené. Zakoupením dárkového voucheru a uvedením unikátního kódu kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami. V případě koupě dárkového voucheru pro jinou osobu, například osobu blízkou, souhlasí tato osoba s obchodními podmínkami při rezervaci termínu vozidla.
Kupující vyplní prostřednictvím formuláře na webových stránkách Campiri objednávku dárkového voucheru. Formulář obsahuje zejména informace o dárkovém voucheru, jeho ceně, možnostech provedení, úhrady a doručení. Před odesláním objednávky, je možné údaje ve formuláři opravit či zkontrolovat. Kupující se zavazuje v objednávce uvést pravdivé informace. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Campiri potvrdí přijetí objednávky.
Dárkový voucher je na výběr v digitální či papírové podobě v dárkovém provedení. Dárkový voucher v papírové podobě bude doručen prostřednictvím České pošty. Termín doručení uvedený v průběhu objednávky je pouze orientační a Campiri nijak neručí za jeho dodržení dopravcem. Campiri doporučuje ihned při převzetí zásilky s dárkovým voucherem zkontrolovat neporušenost obalu a vzhled dárkového voucheru. S náklady na dopravu bude kupující předem seznámen.
Dárkový voucher obsahuje unikátní kód, který slouží pro placení na Campiri. Tento kód je zaslán na e-mail kupujícího a je nutné jej uvést do poznámky poptávkového formuláře u vybraného vozidla spolu s požadovaným termínem. Poté, co byl tento kód využit, stává se dárkový voucher neplatným a není možné jej opětovně využít. Dárkový voucher je přenositelný na další osobu do doby rezervace termínu vozidla. Campiri neodpovídá za užití dárkového voucheru neoprávněnou osobou.
Dárkový voucher je možné zakoupit ve dvou provedeních, a to dárkový voucher, kde je uvedena pouze jeho hodnota (ve výši 2000 Kč., 5000 Kč., a 10000 Kč) či dárkový voucher, kde je uvedena nejen jeho hodnota, ale i délka nájmu vozidla (tři dny/ sedm dní) a požadovaná sezóna. Sezóna je buď celoroční či od září do května. Hodnota voucheru je odchylná dle vybrané délky nájmu a sezóny.
Pokud cena převyšuje hodnotu dárkového voucheru, je kupující povinen doplatit rozdíl v ceně a hodnotě dárkového voucheru. Hodnota dárkového voucheru není úročena. V rámci jednoho nájmu vozidla je možné uplatnit více dárkových voucherů zakoupených pouze přímo od Campiri, vouchery zakoupené prostřednictvím portálu jiného prodejce nelze v rámci jednoho nájmu vozidla kombinovat a je tedy možné uplatnit pouze jeden, není-li dohodnuto v konkrétním případě jinak nebo tak nestanoví pravidla soutěžní akce. V rámci jednoho nákupu je možné využít více dárkových voucherů. Dárkový voucher je možné uhradit pouze online prostřednictvím platební karty. Doba platnosti voucheru činí 12 měsíců ode dne jeho vystavení (tj. jeho úhrady) a je uvedena na přední straně voucheru. Na prodloužení platnosti voucheru nevzniká automaticky nárok a jeho prodloužení je vždy na zvážení Campiri, pro tento účel je nutné kontaktovat zákaznickou linku Campiri. Hodnotu dárkového voucheru není možné požadovat v penězích, taktéž není možné požadovat v penězích rozdíl hodnoty nákupu a dárkového voucheru. V případě ztráty či odcizení dosud neuplatněného dárkového voucheru má držitel nárok na vydání nového, v takovému případě je nutné kontaktovat zákaznickou linku Campiri. Pozměňování či kopírování dárkového voucheru není dovoleno. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy na koupi voucheru bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení voucheru, to neplatí, pokud byl v této lhůtě již voucher uplatněn. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je možné zaslat na adresu Campiri či na e-mail jedeme@campiri.cz . Pro odstoupení je možné využít vzorový formulář, který je přílohou těchto obchodních podmínek. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, kupní smlouva se od počátku ruší. V případě odstoupení od kupní smlouvy, vrátí Campiri přijaté finanční prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od přijetí odstoupení.
Campiri odpovídá za to, že je dárkový voucher bez vad. Zejména odpovídá za to, že má vlastnosti, které si strany ujednaly nebo byly popsány a dále že jsou dárkové vouchery v množství, které bylo objednáno. Nemá-li dárkový voucher tyto vlastnosti, může kupující požadovat dodání nového dárkového voucheru bez vad.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, http://www.coi.cz či je možné spor řešit on-line na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS .
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak si smluvní strany sjednávají, že se spor bude řídit českým právem. Právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občaský zákok, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku (např. telefon, internet) při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si kupující hradí sám. Smlouva nebude vyhotovena v písemné podobě.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, neplatné ustanovení nahradí takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
Na právní vztahy zde výslovně neuvedené se přiměřeně použijí Obchodní podmínky pro zájemce o vozidla.
Podrobnější informace ohledně dárkových voucherů je možné získat na zákaznické lince Campiri tel. +420 608 258 390 či prostřednictvím e-mailu jedeme@campiri.cz .
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 24.11.2021
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení .