Regulamin | Kampery

Regulamin | Kempingi

AKTUALIZACJA: 14.12.2022

Regulamin świadczenia usług wypożyczenia kamperów przez FreewayCamper Polska Sp. z o.o.

W przypadku wszelkich usług świadczonych przez FWC – FreewayCamper Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych podmiotów nie będących osobami prawnymi, zastosowanie mają poniższe warunki świadczenia usługi (dalej Regulamin) – chyba, że postanowiono inaczej.

Przedmiotem umowy na świadczenie usługi jest wyłącznie wynajem pojazdów (kampera, vana lub podobnego pojazdu) ze standardowym wyposażeniem wnętrza oraz odpowiednim sprzętem i akcesoriami kampingowymi.

Pomiędzy wynajmującym – FreewayCamper Polska Sp. z o.o. a najemcą dochodzi do zawarcia umowy, do której stosuje się prawo polskie.

Pojazdy są wynajmowanie wyłącznie do celów prywatnych takich jak wyjazdy wakacyjne, udział w wydarzeniach sportowych itp. Wykorzystywanie pojazdów do przeprowadzek i transportu ładunków lub jakiejkolwiek innej działalności jest zabronione.

Najemca korzysta z pojazdu na własną odpowiedzialność i samodzielnie organizuje swoją podróż. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za żadne elementy podróży poza wynajmem samego pojazdu.

Wszystkie ustalenia między wynajmującym a najemcą wymagają formy pisemnej (lub równorzędnej formy elektronicznej), ustne ustalenia nie są w żaden sposób wiążące.

Elementem umowy są protokoły zdawczo-odbiorcze, które wynajmujący i najemca podpisują zarówno przy wydaniu jak i zwrocie pojazdu.

Jeśli są Państwo zainteresowani wynajmem na terenie:

1.UMOWA WYNAJMU POJAZDU

1.1.Umowa wynajmu pojazdu zawierana jest pomiędzy Freeway Camper Polska Sp. z o.o. która zajmuje się wynajmem pojazdów oraz sprzętu i innych akcesoriów kampingowych, na czas określony, jako wynajmującym a najemcą.

1.2.Dane wynajmującego:

FreewayCamper Polska sp. z o.o.

Huculska 6, 00-730 Warszawa

KRS 0000952023

NIP 5213958480

E-Mail: info@freeway-camper.com

Tel. +48 22 504 40 90

dalej "FWC"

1.3.Złożone w formie elektronicznej lub w formie papierowej zamówienie podpisane przez najemcę, niniejszy Regulamin, protokół wydania pojazdu, protokół zwrotu pojazdu, postanowienia dot. ubezpieczenia, cennik usług dodatkowych i akcesoriów, cennik standardowych uszkodzeń i napraw, stanowią łącznię umowę najmu pojazdu. Poszczególne postanowienia umowy uzgodnione z najemcą i zapisane na piśmie mają w szczególnych przypadkach pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

2.ZAWARCIE UMOWY, STRONY UMOWY

2.1.Umowa najmu pojazdu zostaje zawarta, gdy najemca podpisze umowę najmu (lub złoży zamówienie w formie elektronicznej) a FWC potwierdzi umowę na piśmie (lub w formie elektronicznej – potwierdzenie rezerwacji) lub gdy FWC w porozumieniu z najemcą rozpocznie świadczenie usług wynajmu pojazdu na rzecz najemcy, lub najemca i FWC uzgodnią zawarcie umowy w formie elektronicznej poprzez ofertę i oświadczenie o jej przyjęciu (potwierdzenie zamówienia) e-mailem lub za pośrednictwem strony internetowej FWC, lub poprzez kombinację tych sposobów składania oświadczeń.

2.2.Najemcą w rozumieniu umowy może być każda osoba fizyczna i prawna lub jednostka niemająca osobowości prawnej.

3.PRZEDMIOT UMOWY

3.1.FWC wynajmuje najemcy pojazd określony w umowie na czas określony. Jeśli wynajmowany pojazd nie jest dostępny z powodów niezależnych od FWC (np. zwrot pojazdu z uszkodzeniem spowodowanym przez poprzedniego klienta, uniemożliwiającym jego wypożyczenie), FWC jest uprawniony do udostępnienia najemcy pojazdu zastępczego w celu wywiązania się ze swojego zobowiązania, o ile najemca nie zgłosi uzasadnionego sprzeciwu skutkującego rozwiązaniem umowy. W takim przypadku najemca otrzyma zwrot kosztów rezerwacji.. Podpisanie protokołu wydania pojazdu zastępczego przez najemcę oznacza, że przyjął on pojazd zastępczy jako ekwiwalentny bez możliwości dochodzenia dalszych roszczeń od FWC z tego tytułu.

3.2.Wszystkie pojazdy wypożyczane są z dowodem rejestracyjnym, europejskim wspólnym oświadczeniem o zdarzeniu drogowym oraz potwierdzeniem ubezpieczenia. Podstawowe akcesoria kampingowe są udostępniane najemcy bez dodatkowej opłaty w zależności od modelu – szczegóły znajdują się na stronie internetowej FWC. W przypadku, gdy wynajmowany pojazd posiada obieg wody, zbiornik na wodę zużytą oraz kasetka toaletowa są puste przy przekazywaniu pojazdu najemcy.

3.3.W zależności od pojazdu dostępne jest indywidualne wyposażenie dodatkowe, które można opcjonalnie zarezerwować za dodatkową opłatą. Wyposażenie dodatkowe musi być wyszczególnione w zamówieniu/umowie, a także w protokołach zdawczo-odbiorczych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej FWC. Jeśli najemca wycofa się z zabrania dodatkowego, zarezerwowanego uprzednio wyposażenia lub akcesoriów, ale zostały one już przygotowane i/lub zainstalowane w pojeździe, zwrot kosztów nie przysługuje.

3.4.Przekazanie pojazdu następuje co do zasady z pełnym zbiornikiem paliwa oraz AdBlue (o ile pojazd jest wyposażony w zbiornik AdBlue; o ile w protokole nie określono inaczej). Silnik jest napełniony odpowiednią ilością oleju. Samochód musi zostać zwrócony przez najemcę z taką samą ilością paliwa i AdBlue, jak w protokole wydania pojazdu.

4.OKRES WYNAJMU

4.1.Okres wynajmu rozpoczyna się od momentu przekazania pojazdu przez FWC najemcy i kończy wraz ze zwrotem pojazdu przez najemcę, zgodnie z potwierdzeniem rezerwacji. Cena wynajmu pojazdów FWC obliczana jest za dobę (za noc, analogicznie jak w hotelu), dlatego odbiory pojazdów odbywają się w godzinach 14:00-17:00 w dniu rozpoczęcia najmu, a zwroty odbywają się w godzinach 8:00-11:00 w dniu zakończenia umowy najmu. Dokładna godzina odbioru jak i zwrotu jest ustalana przez zespół punktu wypożyczeń, prośby najemcy dotyczące odbioru/zwrotu w ww. oknach czasowych będą spełniane, o ile będzie to technicznie i logistycznie możliwe. Wczesny odbiór/późny zwrot pojazdu można zarezerwować za dodatkową opłatą (w zależności od dostępności).

4.2.Jeśli najemca spóźni się na wyznaczoną godzinę odbioru więcej niż 1 godzinę, najemca jest zobowiązany zapłacić opłatę dodatkową za spóźnienie w wysokości 100 zł za każdą godzinę.

4.3.Prawo do rozwiązania umowy najmu przed rozpoczęciem wynajmu lub odstąpienia jest wyłączone. . Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowych może nastąpić w szczególności na podstawie naruszeń warunków wynajmu wyszczególnionych w sekcji 14.

4.4.Jeśli najemca ma szczególne wymagania lub życzenia dot. pojazdów (np. potrzebne opony zimowe na wypożyczenie rozpoczynające się we wrześniu), powinien o tym poinformować FWC z jak największym wyprzedzeniem. Każde takie zgłoszenie będzie przeanalizowane przez FWC pod kątem możliwości realizacji. FWC dołoży wszelkich starań, aby spełnić te dodatkowe wymagania, o ile będzie możliwe. Jeżeli z powodów technicznych lub logistycznych nie będzie jednak takiej możliwości, FWC zastrzega sobie prawo do niespełnienia tych dodatkowych wymagań klienta, co nie wpływa na ważność i pozostałe zapisy umowy najmu.

5.OSOBY DOPUSZCZONE DO KIEROWANIA POJAZDEM

5.1.Przy odbiorze pojazdu od FWC, najemca ma obowiązek okazania:

5.1.1.ważnego prawa jazdy,

5.1.2.ważnego środka płatniczego – w postaci karty kredytowej bądź debetowej (do zabezpieczenia depozytu, o ile nie został on zapłacony wcześniej),

5.1.3.ważny dokument tożsamości lub paszport.

Jeśli najemca nie może przedstawić ww. dokumentów przy odbiorze pojazdu, FWC zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez prawa do zwrotu kosztów dla najemcy; roszczenia najemcy z tytułu niewykonania umowy w tych przypadkach są wyłączone. Wszelkie koszty poniesione przez wynajmującego do tego momentu lub wszelkie utracone korzyści, lub inne szkody wynikające z odstąpienia od umowy, będą pokryte przez najemcę.

5.2.Pojazd może prowadzić wyłącznie najemca lub kierowca wskazany w umowie najmu. Najemca odpowiada za winę wskazanego przez siebie dodatkowego kierowcy lub kierowców.

5.3.Najemcą i/lub kierowcą może być wyłącznie osoba, która ma co najmniej 18 lat i co najmniej 1 rok nieprzerwanego doświadczenia w kierowaniu pojazdami mechanicznymi porównywalnej kategorii.

5.4.Jeśli w trakcie obowiązywania umowy najmu pojazd będzie prowadzony przez kilku kierowców, wszyscy muszą zostać zarejestrowani przez FWC podczas jego odbioru tzn. dodatkowi kierowcy muszą okazać ważne prawo jazdy oraz dokument tożsamości lub paszport. Jeśli kilka osób stanowią stronę umowy ,,najemca”, wówczas odpowiadają oni solidarnie.

5.5.Osoby nieuprawnione do kierowania pojazdem to osoby, które nie spełniają wymagań niniejszego rozdziału. Naruszenia niniejszego regulaminu uprawniają FWC do natychmiastowego odstąpienia lub natychmiastowego rozwiązania umowy najmu. Najemca odpowiada za wszelkie szkody z tego tytułu.

5.6.Osoba nieuprawniona do kierowania pojazdem nie jest objęta ubezpieczeniem podstawowymi ani dodatkowymi usługami oferowanymi przez FWC i firmy partnerskie. Obowiązuje jedynie obowiązkowa ochrona z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

5.7.Zwierzęta w kamperze: zwierzęta są dozwolone w naszych kamperach po uprzednim powiadomieniu FWC w momencie rezerwacji pojazdu. Obowiązuje dodatkowa opłata serwisowa za sprzątanie w wysokości 249 zł.

6.DOZWOLONY OBSZAR PODRÓŻY KAMPEREM

6.1.Najemca może podróżować wynajętym kamperem i korzystać z pojazdu na terenie Europy oraz obszarach pozaeuropejskich należących do Unii Europejskiej (UE) bez ograniczeń. Terytorium, na którym można poruszać się pojazdem to terytorium UE, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Liechtensteinu, Norwegii, Andory, Albanii, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Serbii (z wyłączeniem Kosowa), Czarnogóry. Poza tymi obszarami nie obowiązuje ochrona ubezpieczeniami komunikacyjnymi (w tym także AC). Jeśli najemca chce korzystać z wynajętego pojazdu w innych krajach, wymagana jest uprzednio pisemna zgoda FWC. Zgoda zostanie udzielona wyłącznie, gdy uda się rozszerzyć zakres ubezpieczenia i zapewnić najemcy odpowiednio rozszerzoną ochronę ubezpieczeniową, a najemca pokryje dodatkowe koszty z tym związane.

Jeśli najemca potrzebuje do swojej podróży tzw. ,,zielonej karty”, powinien poinformować o tym FWC z wyprzedzeniem minimum 2 tygodni. Należy pamiętać, że w niektórych pojazdach (zwłaszcza nowych) ,,zielona karta” może nie być dostępna.

6.2.Na życzenie obszar podróży może zostać rozszerzony, ale wymaga to każdorazowo pisemnych uzgodnień (dopuszczalna forma elektroniczna).

6.3.Najemca jest odpowiedzialny za zapoznanie się z przepisami obowiązującymi w danym kraju, w szczególności z przepisami ruchu drogowego i przepisami oraz obowiązkami w zakresie opłat drogowych. Dotyczy to także prawidłowego wyposażenia oraz specyfikacji technicznej pojazdu. Najemca odpowiada wobec FWC za naruszenie tych obowiązków. FWC jako właściciel pojazdu ma prawo w przypadku naruszenia tych przepisów, przenieść koszty związane z ewentualnymi opłatami, karami i mandatami na najemcę, także po zwrocie pojazdu.

7.ODBIÓR KAMPERA

7.1.Najemca odbiera pojazd oraz komplet kluczyków do pojazdu w wyznaczonym miejscu odbioru pojazdu w stanie gotowym do jazdy. Pojazd jest przekazywany zatankowany, ze wszystkimi płynami eksploatacyjnymi oraz czysty w środku. Klucze są wydawane najemcy dopiero po uregulowaniu płatności dot. najmu, produktów dodatkowych (dodatkowych akcesoriów, sprzętu) oraz uiszczeniu kaucji. W przypadku niespełnienia tych warunków FWC zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez zwrotu kosztów najemcy.

7.2.Najemca jest zobowiązany do oględzin pojazdu przed jego wydaniem. Przy przekazaniu pojazdu sporządzony zostaje protokół odbioru, podpisywany przez przedstawiciela FWC oraz najemcę, w którym należy odnotować wszelkie usterki oraz stan licznika kilometrów. Wady, usterki i uszkodzenia zgłoszone później przez najemcę nie mogą być już uwzględniane po podpisaniu protokołu.

7.3.Wynajmujący nie jest zobligowany do demontażu bagażnika rowerowego ani haka holowniczego, nawet jeśli nie został on zarezerwowany przez najemcę.

8.ZWROT KAMPERA

8.1.Umowa najmu kończy się z chwilą upływu okresu najmu uzgodnionego w umowie najmu i potwierdzeniu rezerwacji. Jeśli najemca nadal korzysta z pojazdu po upływie uzgodnionego okresu najmu, umowa najmu nie jest uważana za przedłużoną automatycznie.

8.2.W przypadku przekroczenia czasu zwrotu pojazdu przez najemcę o więcej niż 1 godzinę, najemca jest zobowiązany, bez uszczerbku dla jakiejkolwiek dalszej odpowiedzialności, zapłacić odszkodowanie za przekroczenie terminu zwrotu pojazdu w wysokości 100 zł za każdą godzinę opóźnienia w zwrocie do maksymalnej wysokości dwukrotności ceny najmu za dzień rezerwacji.

8.3.Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd w wyznaczonym terminie (na wyznaczoną godzinę w wyznaczonym dniu zwrotu w wyznaczonym miejscu) z pełnym zbiornikiem paliwa (oraz AdBlue – jeśli pojazd jest wyposażony w zbiornik AdBlue), posprzątany wewnątrz (z zamiecionym, odkurzonym, umytym wnętrzem i wyrzuconymi śmieciami), umyty z zewnątrz, i w stanie umożliwiającym dalszą eksploatację (chyba, że przy odbiorze pojazdu zbiornik paliwa lub AdBlue nie był pełny – wówczas zwrot z taką samą ilością jak przy odbiorze). Dowód rejestracyjny, potwierdzenie ubezpieczenia, komplet kluczyków należy zwrócić do FWC. Oferujemy klientom opcjonalną usługę uzupełniania zbiornika AdBlue w punkcie wypożyczeń za dodatkową zryczałtowaną opłata w wysokości 30 zł (płatne przy zdaniu pojazdu).

8.4.Jeśli najemca naruszy swój obowiązek posprzątania pojazdu w całości lub w części, zostanie naliczona opłata dodatkowa za sprzątanie, proporcjonalna do nakładu pracy, nie mniej niż 150 zł. Jeśli najemca nie zwróci pojazdu z całkowicie napełnionym zbiornikiem paliwa, tankowanie wykona FWC – za tę dodatkową usługę klient zostanie obciążony kosztami paliwa oraz opłatą serwisową w wysokości 50 zł. W przypadku nadmiernego zabrudzenia zewnętrznych części pojazdu zostanie naliczona opłata serwisowa za mycie i czyszczenie zewnętrzne w wysokości 100 zł. Jeśli kasetka toaletowa nie została opróżniona i wyczyszczona, lub nie został opróżniony zbiornik wody zużytej, naliczana jest opłata serwisowa w wysokości 150 zł. Ww. opłaty sumują się.

8.5.Przy zwrocie pojazd zostanie poddany oględzinom przez przedstawiciela FWC w obecności najemcy, a wynik zostanie odnotowany w protokole zwrotu pojazdu, podpisanym przez obie strony. W przypadku stwierdzenia szkody, która nie była wymieniona w protokole odbioru pojazdu, przyjmuje się, że odpowiedzialność za szkodę ponosi najemca chyba, że najemca udowodni, że szkoda istniała w momencie wydania pojazdu.

8.6.W przypadku złych warunków pogodowych (ulewny deszcz, śnieg, grad), ciemności (niedostatecznego oświetlenia) lub gdy samochód zostanie zwrócony brudny, FWC zastrzega sobie prawo do oględzin pojazdu dopiero następnego dnia (przy dobrym świetle, po umyciu pojazdu) tak, aby zapewnić możliwość prawidłowej oceny stanu zwracanego pojazdu. Najemca może być obecny podczas oględzin kolejnego dnia osobiście lub zdalnie (np. rozmowa video). W przypadku nieobecności najemcy, FWC sporządza protokół i przesyła go najemcy e-mailem wraz ze zdjęciami wykrytych nowych uszkodzeń. Taki protokół jest wiążący dla stron. Jeśli nie zostaną stwierdzone nowe uszkodzenia, kaucja zostanie zwrócona najemcy.

8.7. Jeśli najemca nie zwróci pojazdu lub kompletu kluczy do FWC na koniec uzgodnionego okresu najmu – nawet nie z własnej winy, FWC ma prawo na czas trwania braku możliwości wynajmu pojazdu, żądać od najemcy rekompensaty w wysokości wcześniej ustalonej całkowitej ceny najmu; zastrzega się prawo dochodzenia dalszych roszczeń.

8.8.Ponadto FWC zastrzega sobie prawo złożenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania, z powodu braku zwrotu pojazdu w wyznaczonym terminie, a także braku powiadomienia o opóźnionym zwrocie.

8.9.W przypadku wcześniejszego zwrotu pojazdu niż określony w umowie najmu termin, nie przysługuje zwrot części kosztów najemcy.

8.10.Wcześniejszy zwrot wypożyczonych pojazdów na miejscu wypożyczenia lub w ich pobliżu odbywa się na własne ryzyko. FWC nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku ze zwrotem pojazdu przed ustalonym umownie terminem zwrotu.

8.11. Reklamacje należy kierować pisemnie do FWC za pomocą formularza na portalach internetowych FreewayCamper, pocztą elektroniczną na adres info@freeway-camper.com lub pocztą na adres FreewayCamper Polska Sp. z o.o., Huculska 6, 00-446 Warszawa, Polska.

Reklamacje można składać w ciągu roku od daty zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.

Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane składającego reklamację, opis okoliczności i zgłoszonych zastrzeżeń, wskazanie poniesionej szkody, określenie roszczenia (wysokość odszkodowania) oraz podpis składającego reklamację.

Do reklamacji należy dołączyć numer rezerwacji oraz inne dokumenty umowne.

Jeżeli reklamacja nie obejmuje powyższych wymagań, informację tę należy uzupełnić. W takim przypadku FWC zwraca się do składającego reklamację o podanie tych informacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia. Jeżeli składający reklamację nie ustosunkuje się do żądania w tym terminie, reklamacja nie będzie dalej rozpatrywana.

FWC rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania uzupełnionej, kompletnej reklamacji.

9.USZKODZENIA KAMPERA & UBEZPIECZENIA

9.1.W razie wypadku lub innego zdarzenia drogowego, najemca jest zobowiązany do wypełnienia protokołu powypadkowego (wzór europejski – w teczce pojazdu), zrobienia zdjęć uszkodzeń i jak najszybszego (w miarę możliwości) zgłoszenia zdarzenia do FWC, dzwoniąc na infolinię (w wyznaczonych godzinach) lub przesyłając dokumenty mailem na adres info@freeway-camper.com Jeśli w zdarzeniu brała udział strona trzecia, najemca musi również wezwać policję na miejsce, a raport policyjny (kopię notatki) przekazać także do FWC. Postępowanie niezgodne z opisaną procedurą spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 1000 zł.-

9.2.Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy najmu powstała szkoda w pojeździe, która nie istniała w chwili wydania pojazdu lub nie została odnotowana w protokole odbioru pojazdu przez najemcę, najemca ponosi koszty naprawy takiej szkody, chyba, że udowodni, że szkoda już wcześniej istniała.

9.3.Wynajmowane pojazdy są ubezpieczone. Istnieją następujące rodzaje ubezpieczeń:

-Pełne ubezpieczenie powyżej kwoty kaucji na każdą szkodę najemcy;

-Częściowe ubezpieczenie powyżej kwoty kaucji na każdą szkodę najemcy;

-Warunki ubezpieczenia pojazdów realizowane przez Nürnberger Versicherung mają zastosowanie do wszystkich pojazdów FreewayCamper z pewnymi wyłączeniami. Zobacz podstronę dotyczącą dodatkowych ubezpieczeń.

9.4.Należy pamiętać, że wysokość kaucji nie ogranicza wysokości roszczenia względem najemcy. Roszczenie ogranicza się tylko do wysokości kosztów naprawy (na podstawie wyceny rzeczoznawcy, wyceny warsztatu, faktury z warsztatu, faktury za części zamienne oraz ilości godzin pracy własnej – w przypadku napraw uszkodzeń przeprowadzanych we własnym zakresie przez FreewayCamper) plus opłata manipulacyjna. Jeśli w okresie najmu wystąpiły np. dwa oddzielne uszkodzenia (np. jedno na zewnątrz pojazdu, jedno wewnątrz kampera), udział najemcy w kosztach szkody może wynieść 2x wielkość kaucji tj. wielkość kaucji na każde osobne uszkodzenie. Istnieje również katalog wyłączeń (poniżej):

9.4.1.Ubezpieczenie nie obejmuje uszkodzeń markizy, podnoszonego dachu oraz wnętrza pojazdu. Te uszkodzenia nie są traktowane jako ,,roszczenia z tytułu szkód własnych” i muszą zostać w 100% pokryte przez najemcę (nawet jeśli przekraczają wysokość kaucji).

9.4.2.Jeśli najemca wyrządził szkodę poprzez użytkowanie pojazdu niezgodnie z przepisami o ruchu drogowym, warunkami infrastrukturalnymi lub poprzez celowe działania lub rażące zaniedbanie (np. kierowanie pojazdem po spożyciu alkoholu lub narkotyków), nieprzestrzeganie szerokości i/lub wysokości (skrajni) pojazdu, poprzez manewrowanie pojazdem przy niezapewnieniu sobie pomocy drugiej osoby, poprzez nadmierne lub nieprawidłowe obciążenie pojazdu powodującej przekroczenie dopuszczalnej masy pojazdu, poprzez jazdę z uszkodzonym lub niesprawnym silnikiem, poprzez jazdę z niedostatecznym poziomem płynów eksploatacyjnych (np. olej), poprzez jazdę na nieodpowiednich lub nieutwardzonych drogach – koszty napraw muszą zostać w 100% pokryte przez najemcę (nawet, jeśli przekraczają wysokość kaucji).

9.4.3.Za uszkodzenia opon w okresie najmu odpowiada najemca chyba, że może on udowodnić, że powstały przez odbiorem przez niego pojazdu lub został wykupiony przez niego odpowiedni pakiet dodatkowego ubezpieczenia. Wszelkie koszty poniesione na holowanie, wymianę opon nie są pokrywane przez najemcę, jeśli skorzystał z infolinii ,,gwarancji mobilności” wskazanej w dokumentach najmu. Najemca ponosi jednak każdorazowo koszty materiałów takich jak opony. Koła zapasowego nie może montować w pojeździe najemca, a jedynie serwis holowniczy, pomoc drogowa lub uprawniony warsztat. Wszelkie uszkodzenia opon stwierdzone podczas zwrotu pojazdu, a nie wymienione w protokole odbioru, spowodują zatrzymanie kaucji w wysokości równej cenie nowej opony.

9.4.4.Uszkodzenia szyb: pęknięcia, rysy, odpryski itp., które nie zostały wymienione w protokole odbioru, spowodują zatrzymanie kaucji równej cenie nowej szyby czołowej (ryczałt 2500 zł).

9.4.5.Niewłaściwe napełnianie zbiorników np. woda wlana do zbiornika na olej napędowy, olej napędowy wlany do zbiornika na wodę etc. prowadzi do znacznych uszkodzeń pojazdu. W takim przypadku koszty ponosi najemca. Najemca ponosi również odpowiedzialność finansową za uszkodzenia pojazdu, sprzętu i akcesoriów wynikające z nieprawidłowej obsługi.

9.4.6.Najemca odpowiada za uszkodzenia silnika spowodowane zaniedbaniem kontroli poziomu oleju i płynu chłodniczego. Najemca ma obowiązek sprawdzić przed i regularnie w trakcie podróży poziom płynów eksploatacyjnych, a także ciśnienie w oponach oraz ich stan. Wszelkie szkody wynikające z niezastosowania ww. zasad obciążają najemcę.

9.4.7.W przypadku typowych uszkodzeń kamperów (i ich wyposażenia) w punktach wypożyczeń kamperów dostępny jest ujednolicony cennik uszkodzeń (np. uszkodzony stolik, uszkodzona markiza).

9.5.W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przy zwrocie pojazdu gdy najemca potwierdzi szkodę poprzez podpisanie protokołu zwrotu pojazdu, stosuje się następujące procedury postępowania w zależności od rozmiaru i rodzaju szkody: za wszelkie szkody, w szczególności za szkody znaczne, za szkody utrudniające zwrot wynajętego pojazdu i związany z tym kolejny najem (kolejne najmy) i/lub brak możliwości dalszego wypożyczenia pojazdu spowodowane koniecznością naprawy – koszty będą obciążały najemcę, a będą naliczane na podstawie sporządzanego przez warsztat naprawczy wyceny naprawy, faktury za naprawę lub wyceny uprawnionego rzeczoznawcy. Odpowiedzialność najemcy za utracone korzyści FWC, utratę możliwości wypożyczenia pojazdów, koszty holowania, wynagrodzenie ekspertów (np. rzeczoznawcy) nie jest wyłączona.

9.6.W przypadku uszkodzeń lub awarii, które uniemożliwiają najemcy dalszą podróż, należy skorzystać z usługi ,,gwarancja mobilności” (szczegóły w informatorze lub w dokumencie przesłanym mailem wraz z protokołem odbioru pojazdu). Ponadto należy skonsultować się z FWC w celu uzgodnienia rozwiązania, jeśli szkody nie można naprawić w ciągu 1 dnia. FWC zastrzega sobie prawo do zwrotu tylko wcześniej uzgodnionych przez pracownika FWC (na piśmie lub w formie elektronicznej) kosztów zakwaterowania, które najemca musiał ponieść w związku z awarią pojazdu, do maksymalnej kwoty 299 zł za noc (po okazaniu rachunków). FWC nie zwraca żadnych innych kosztów, takich jak koszty jedzenia, rozrywki itp.

9.7.Ubezpieczenie nie obejmuje uszkodzeń pojazdu powstałych podczas korzystania z promów lub pociągów samochodowych. Wszelkie koszty za szkody powstałe w transporcie ponosi najemca. Najemca musi zgłosić FWC szkody promowe i innych szkody transportowe. Całkowita utrata pojazdu w wyniku zatonięcia pojazdu objęta jest ubezpieczeniem FWC, jako wynajmującego.

10.CENA

10.1.Najemca jest zobowiązany zapłacić FWC cenę najmu uzgodnioną w umowie/potwierdzeniu rezerwacji.

10.2.Cena wynajmu obejmuje udostępnienie pojazdu wraz z wyposażeniem oraz uzgodnionym ubezpieczeniem oraz pomocą assistance.

10.3.Przedpłatę ceny wynajmu należy uiścić podczas rezerwacji za pośrednictwem oferowanych metod płatności online.

10.4.W przypadku rezerwacji składanych z wyprzedzeniem 60 lub więcej dni, przedpłata wynosi 30% ceny całkowitej najmu. Pozostała część jest płatna nie później niż 45 dni przed rozpoczęciem okresu najmu. W przypadku rezerwacji składanych z wyprzedzeniem krótszym niż 60 dni, należy zapłacić całą kwotę najmu od razu.

10.5.Rabaty FWC nie łączą się.

11.ANULOWANIE LUB ZMIANA REZERWACJI

11.1.W przypadku anulowania rezerwacji co najmniej na 60 dni przed rozpoczęciem najmu zostanie potrącona opłata anulacyjna w wysokości 10% całkowitej ceny wynajmu.

11.2.W przypadku anulowania rezerwacji co najmniej na 30, ale mniej niż na 60 dni przed rozpoczęciem wynajmu, zostanie potrącona opłata anulacyjna w wysokości 40% całkowitej kwoty wynajmu.

11.3.W przypadku anulowania rezerwacji na co najmniej 15, ale mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem wynajmu, zostanie potrącona opłata anulacyjna w wysokości 70% całkowitej kwoty wynajmu.

11.4.W przypadku anulowania przez Klienta rezerwacji dokonanej na mniej niż 15 dni, ale więcej niż 48 godzin przed datą rozpoczęcia najmu, zostanie potrącona opłata za anulowanie w wysokości 90% całkowitej kwoty wynajmu.

11.5.W przypadku nieodebrania wynajętego pojazdu w umówionym terminie bez powiadomienia, zapłacona już cena najmu zostanie w całości zatrzymana przez FWC chyba, że najemca udowodni, że FWC nie poniósł żadnych kosztów z tytułu nieodebrania pojazdu przez najemcę. Jeżeli cena za wynajem nie została jeszcze zapłacona, roszczenia odszkodowawcze pozostają w mocy.

11.6.Jeżeli wypożyczony pojazd zostanie zwrócony przed upływem uzgodnionego terminu zwrotu, za niewykorzystaną część okresu najmu zwrot od FWC nie przysługuje.

11.7.Wypożyczenie sprzętu i akcesoriów kamperowych nie może być anulowane niezależnie od rezerwacji. Cena za wynajem bagażników rowerowych, za usługę dostarczenia pojazdu pod adres, usługę odbioru pojazdu spod określonego adresu lub dodatkowe pakiety ubezpieczeń nie zostaną zwrócone najemcy w przypadku anulowania takiego zamówienia.

11.8.Zasady anulowania zamówień w zw. z pandemią koronawirusa. Najemcy, którzy dokonali lub dokonają rezerwacji do dnia 31.12.2022 mogą dokonać korekty rezerwacji według poniższych zasad:

-Anulowanie rezerwacji do 30 dni przed rozpoczęciem wynajmu skutkuje całkowitym zwrotem 70% kosztów rezerwacji, a pozostałe 30% zostanie zamienione na kupon (voucher).

-Anulowanie rezerwacji do 48 godzin przed rozpoczęciem wynajmu powoduje zamianę 100% kosztów rezerwacji na kupon.

W celu modyfikacji rezerwacji zgodnie z powyższymi wytycznymi, najemca powinien skontaktować się z Obsługą Klienta za pośrednictwem dowolnego dostępnego kanału. Wszystkie zakupione w ten sposób vouchery są ważne do wykorzystania do 31.12.2022.

12.KAUCJA

12.1.W celu zabezpieczenia roszczeń FWC wynikających ze stosunku najmu, najemca wpłaca FWC kaucję w wysokości 5.000 zł. Kierowcy, którzy nie ukończyli 23 lat w dniu rozpoczęcia umowy najmu, muszą zapłacić kaucję w wysokości 7.500 zł. Kaucję należy wpłacić kartą kredytową najpóźniej w momencie odbioru lub przelać na konto FWC wymienione poniżej 7 dni przed rozpoczęciem najmu.

FreewayCamper Polska Sp. z o.o.

IBAN: PL59114019770000425244001001

BIC: BREXPLPWXXX

Tytuł: nr rezerwacji + imię i nazwisko

12.2.Kaucja podlega zwrotowi po zakończeniu najmu, jeżeli pojazd zostanie zwrócony w stanie przewidzianym w umowie, bez nowych dodatkowych uszkodzeń, a wszystkie roszczenia finansowe są uregulowane, w szczególności opłaty dodatkowe.

12.3.Wraz z odbiorem pojazdu na początku okresu najmu wszelkie istniejące uszkodzenia muszą zostać odnotowane na piśmie, a odpowiedni protokół przekazany najemcy. Kaucja zostanie zwrócona przelewem bankowym po zwrocie pojazdu w stanie niepogorszonym (bez nowych uszkodzeń) najpóźniej do 14 dnia od dnia zakończenia okresu najmu, lub zablokowana kwota kaucji na karcie kredytowej zostanie odblokowana. Zastrzega się odpowiedzialność najemcy za wady lub szkody wyrządzone przez niego, także zatajone i ukryte, które ze względu na swój charakter można ustalić dopiero po przekazaniu wynajmującemu (a co za tym idzie nie można było ich wyszczególnić w protokole zwrotu pojazdu). Obowiązują tutaj ogólne zasady wynikające z przepisów prawa..

12.4. W razie wypadku lub kolizji pełna kaucja najemcy zostaje zatrzymana przez wynajmującego do czasu wyjaśnienia kwestii winy. Taka sama procedura obowiązuje, gdy wartość szkody wymaga wyceny rzeczoznawcy, kosztorysu warsztatowego lub zamówienia części zamiennych – kaucja jest zatrzymana do czasu wyjaśnienia sprawy.

12.5.W razie uszkodzenia kaucja zostaje zatrzymana w całości bez znaczenia czy dodatkowe ubezpieczenie zostało wykupione. Wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, które pokrywa wyrządzoną szkodę zgodnie z warunkami ubezpieczenia, ogranicza potencjalne roszczenie, które nie przekroczy zredukowanego udziału własnego zgodnego z wykupionym pakietem.

13.STAN POJAZDU, NAPRAWY

13.1.FWC przekazuje najemcy pojazd w stanie idealnym technicznie, zdatnym do użytku i zdatnym do ruchu drogowego.

13.2.Pojazd jest przekazywany czysty wewnątrz i na zewnątrz. W przypadku złych warunków pogodowych m.in. ulewny deszcz lub śnieg, pojazd może nie być w pełni czysty na zewnątrz z przyczyn obiektywnych. Należy pamiętać, że kamperami nie wolno przejeżdżać przez automatyczne myjnie samochodowe! Alternatywnie można użyć myjni bezdotykowej, ale należy zwrócić uwagę na podane maksymalne wymiary stanowiska.

13.3.Dokładny stan pojazdu wynika z protokołu odbioru sporządzanego wspólnie przez najemcę i FWC przy przekazaniu pojazdu oraz z protokołu zwrotu przy zwrocie pojazdu. Protokoły te stanowią integralną część umowy najmu.

13.4. Jeżeli naprawy są niezbędne w okresie najmu w celu zachowania bezpieczeństwa eksploatacyjnego i drogowego pojazdu, najemca może dokonać naprawy we własnym zakresie lub zlecić taką naprawę tylko wtedy, gdy FWC wyrazi na to pisemną zgodę (dopuszczalna forma elektroniczna) lub przewidywane koszty nie przekraczają równowartości 250 PLN. Koszty naprawy zostaną zwrócone najemcy wyłącznie po przedstawieniu odpowiednich rachunków, chyba że najemca ponosi odpowiedzialność za samą naprawę. Za czas poświęcony przez najemcę na naprawę w okresie najmu jest kompensowany przez FWC wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody FWC. Kwota rekompensaty za dzień jest ograniczona do ceny wynajmu za dzień z umowy najmu

13.5.Jeżeli najemca wykryje w pojeździe usterkę, która znacznie ogranicza użyteczność pojazdu i wymusza naprawy na większą skalę, najemca musi niezwłocznie poinformować o tym FWC. Jeżeli wady nie można natychmiast usunąć poprzez naprawę krótkoterminową, obie strony mają prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Najemca pozostaje zobowiązany jedynie do zapłaty umówionej ceny najmu do czasu wystąpienia wady.

13.6.W przypadku zakłóceń w obsłudze pojazdu, które uniemożliwiają najemcy kontynuowanie podróży, należy skontaktować się z infolinią w celu znalezienia alternatywnego rozwiązania.

14.PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCY

14.1.Najemca jest zobowiązany do starannego i profesjonalnego obchodzenia się z pojazdem, przestrzegania wszelkich właściwych przepisów i zasad technicznych użytkowania, w szczególności regularnego sprawdzania stanu pojazdu pod kątem dostatecznego poziomu oleju silnikowego, poziomu AdBlue®, poziomu wody oraz ciśnienia w oponach, a także m.in. wykonywania należytych przeglądów i regularnego sprawdzania czy pojazd jest w stanie zdatności do ruchu drogowego oraz prawidłowego użytkowania. Odpowiednie czynności, takie jak uzupełnianie oleju silnikowego, muszą być należycie podjęte. Należy wziąć pod uwagę rodzaj wymaganego oleju silnikowego do uzupełnienia. Specyfikację oleju silnikowego można znaleźć w tabeli przeglądowej w karcie dokumentacji kampera.

14.2.W przypadku użycia niewłaściwego paliwa lub uzupełnienia złego oleju silnikowego, najemca ponosi odpowiedzialność za koszty holowania pojazdu i/lub naprawy uszkodzenia. Ponadto najemca musi zwracać uwagę na wyświetlenia ostrzeżeń w pojeździe i podejmować niezbędne środki zgodnie z instrukcją obsługi. W przypadku wątpliwości najemca musi skontaktować się z FWC.

14.3.Najemca, a także wskazany przez niego kierowca (kierowcy) jest/są wyłącznie uprawnieni do kierowania pojazdem i nie mogą przekazywać pojazdu osobom trzecim, chyba że FWC wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.

14.4.FWC musi być niezwłocznie powiadomiony o wszelkich usterkach i uszkodzeniach, wypadkach, kradzieżach itp., które miały miejsce. W przypadku kradzieży pojazdu najemca lub kierowca (kierowcy) są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia FWC kopii zgłoszenia kradzieży na policję wraz z kluczykami do pojazdu i dokumentami pojazdu, o ile one również nie zostały skradzione.

14.5.Najemca jest zobowiązany w każdy możliwy sposób zabezpieczyć pojazd przed jego wykorzystaniem w sposób nieuprawniony. W szczególności najemca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ruchu drogowego w poszczególnych krajach. Jazda pojazdu jest dozwolona tylko z zamkniętym dopływem gazu i zabezpieczoną butlą gazową. Pojazd może być użytkowany wyłącznie na drogach publicznych. W szczególności wyklucza się wykorzystanie pojazdu do następujących celów:

14.5.1.udziału w wyścigach samochodowych i podobnych przejazdach dla celów sportów motorowych;

14.5.2.do testów pojazdów lub kursów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa jazdy;

14.5.3.udziału w przejazdach terenowych (off-road);

14.5.4.przewozu substancji lub produktów łatwopalnych, toksycznych lub niebezpiecznych, które naruszają obowiązujące przepisy prawa;

14.5.5.ćwiczenia w szkole jazdy;

14.5.6.świadczenia odpłatnych usług transportowych;

14.5.7.podnajmu;

14.5.8.popełnianie przestępstw celnych i innych przestępstw, nawet jeśli są one karalne wyłącznie na mocy prawa w kraju popełnienia przestępstwa;

14.5.9.wykorzystanie pojazdu do ciągnięcia lub pchania innego pojazdu lub przyczepy, chyba że zachowana jest masa całkowita wpisana w dokumentach pojazdu, a wypożyczony pojazd jest wyposażony w odpowiedni zaczep;

14.5.10.transportu żywych i martwych zwierząt. Niezbędne specjalne koszty sprzątania ponosi najemca. Koszty te są obliczane według rzeczywistych kosztów sprzątania, nie mniej niż 1500 zł. Najemca ma prawo udowodnić, że nie wystąpiła żadna szkoda lub że faktyczne wydatki są niższe niż zryczałtowana opłata;

14.5.11.przewozu osób lub towarów o wadze, ilości i/lub objętości przekraczającej maksymalne dopuszczalne wartości wpisane w dokumentach pojazdu;

14.5.12.przewozu wszelkiego rodzaju towarów, które różnią się od wymagań dotyczących korzystania z kampera;

14.5.13. innych zastosowań, które wykraczają poza zastosowanie umowne.

14.6.Najemca zapewnia, że ​​nie będzie prowadził pojazdu, jeżeli nie jest w stanie umożliwiającym mu prowadzenie pojazdu w ruchu drogowym, w szczególności, ale nie wyłącznie, nie będzie kierował pojazdem pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, ale także w razie np. choroby lub zmęczenia mogącego powodować zagrożenie dla bezpiecznego użytkowania pojazdu.

14.7.Pojazd należy zabezpieczyć przed kradzieżą zgodnie z odpowiednimi możliwościami technicznymi pojazdu. Najemca i kierowca są zobowiązani do upewnienia się, że pojazd jest zamknięty, a urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą, jeśli jest, jest aktywowane, gdy pojazd jest zaparkowany lub pozostawiony bez dozoru.

14.8.Palenie w pojeździe jest surowo zabronione. W przypadku złamania tego zakazu zostanie naliczona specjalna opłata dodatkowa za sprzątanie w wysokości 1500 zł

14.9.Najemca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia ładunku, aby nie powodował uszkodzeń pojazdu i nie stwarzał zagrożenia dla pasażerów. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących zabezpieczenia ładunku.

14.10.Najemca ponosi odpowiedzialność wobec FWC za wszelkie konsekwencje wynikające z naruszenia powyższych obowiązków. Niezastosowanie się do ww. zapisów może mieć wpływ na ewentualne roszczenie odszkodowawcze przeciwko najemcy.

14.11.Przy wynajmie pojazdów ze zbiornikiem AdBlue® najemca musi upewnić się, że zbiornik AdBlue® jest zawsze wystarczająco napełniony. Najemca i kierowca (kierowcy) ponoszą odpowiedzialność bez ograniczeń za naruszenia powyższego zobowiązania popełnione w okresie najmu; najemca zwolni FWC z wszelkich roszczeń dochodzonych przez władze lub inne osoby trzecie wobec FWC z tytułu niezatankowania zbiornika AdBlue®, w szczególności z mandatów, kar i grzywn. Najemca przejmuje zbiornik Adblue o zasięgu co najmniej 5.000 km na początku podróży (wg wskazań komputera pokładowego – jeśli istnieje). Najemca jest zobowiązany do regularnego sprawdzania zbiornika AdBlue® oraz do upewnienia się, że zbiornik AdBlue® jest prawidłowo uzupełniany na własny koszt w przypadku sygnałów ostrzegawczych na desce rozdzielczej. Jeżeli pojazd zatrzyma się w przypadku nieprzestrzegania ostrzeżeń i tym samym spowoduje dalsze szkody, najemca ponosi za to wyłączną odpowiedzialność i związane z tym koszty.

15.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

15.1.Oprócz umowy najmu, protokoły zdawczo-odbiorcze będą miały decydujące znaczenie dla uzgodnionej w umowie jakości usługi, w tym oceny stanu przedmiotu wynajmu. Najemca przed zawarciem umowy jest zobowiązany sprawdzić czy pojazd odpowiada jego życzeniom i potrzebom.

15.2.Najemca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić FWC o wszelkich usterkach i udzielić wyjaśnień na piśmie (dopuszczalna forma elektroniczna) w zakresie szczegółowych okoliczności zdarzenia. W przeciwnym razie na najemcę może zostać nałożona opłata dodatkowa w wysokości zapłaconej przez najemcę kaucji.

15.3.Pojazd jest ubezpieczony zgodnie z pkt. 9.3. W przypadku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa doprowadzającego do całkowitego zniszczenia kampera, uszkodzenia lub umyślnego, lub rażącego niedbalstwa doprowadzającego do uszkodzeń pojazdu, najemca musi zapłacić FWC odpowiednie odszkodowanie. W przypadku kilku najemców odpowiadają oni względem FWC solidarnie za szkody.

15.4.FWC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty wniesione przez najemcę lub jego współpasażerów, lub kierowcę (kierowców), które zostały pozostawione w wynajmowanym kamperze po zwrocie. Nie dotyczy to przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony FWC, jej przedstawicieli lub pomocników.

15.5.We wszystkich pozostałych przypadkach zastosowanie mają przepisy dotyczące odpowiedzialności za wady, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

15.6.FWC pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 100 zł za zajęcie się wykroczeniem drogowym popełnionym przez najemcę (np. nadmierna prędkość, nielegalne parkowanie) lub przestępstwem (np. ucieczka z miejsca zdarzenia).

15.7.Najemca musi przed wyjazdem zapoznać się z przepisami dotyczącymi opłat drogowych w poszczególnych krajach, przez które chce przejechać. Wszystkie obowiązujące opłaty drogowe ponosi najemca. W niektórych krajach, korzystanie z promów itp. rejestracja i płatność muszą nastąpić z wyprzedzeniem. Najemca ponosi odpowiedzialność za naruszenie ww. zapisów tj. ponosi koszt opłaty drogowej lub mandatu w odpowiedniej wysokości. W takich przypadkach FWC nalicza dodatkową opłatę manipulacyjną w wysokości zryczałtowanej 100 zł.

15.8.W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu FWC pobiera od najemcy opłatę zryczałtowaną w wysokości 500 zł.

15.9.Jeśli pojazdy prywatne najemców są zaparkowane na terenie wypożyczalni FWC, FWC nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenia lub kradzież.

16.OGRANCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

16.1.FWC wypłaca rekompensatę za poniesione przez najemcę koszty i wydatki, bez względu na przyczynę (np. z tytułu niezrealizowania prawnych lub innych zobowiązań umownych, wad materialnych i prawnych, naruszenia obowiązków i popełnienia czynu niedozwolonego), wyłącznie w następującym zakresie:

16.1.1.Odpowiedzialność za rażące niedbalstwo umyślne FWC jest nieograniczona.

16.1.2.W przypadku niedbalstwa lub lekkomyślności odpowiedzialność ogranicza się do typowych szkód przewidywalnych w momencie zawarcia umowy. Wszelka dalsza odpowiedzialność FWC w przypadku niedbalstwa lub lekkomyślności jest wykluczona.

16.1.3.We wszystkich innych aspektach odpowiedzialność FWC jest wyłączona niezależnie od jej podstawy prawnej, chyba że FWC ponosi odpowiedzialność prawną, w szczególności z powodu uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu osoby, zatajenia wady lub na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt. Wszelka dalsza odpowiedzialność FWC, w szczególności w odniesieniu do ewentualnej utraty pracy lub innych utraconych korzyści, jest wykluczona.

16.1.4.FWC ponosi odpowiedzialność za przekazanie kampera i dokłada wszelkich starań, aby uniknąć błędów lub usterek, ale nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe z winy najemcy lub osób trzecich. Najemca zwalnia FWC od odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę rzeczy najemcy, które są przewożone w kamperze lub w nim pozostawione. Ponadto odpowiedzialność FWC jest wyłączona w przypadku szkód najemcy spowodowanych działaniem siły wyższej.

17.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZDARZEŃ DROGOWYCH I WYPADKÓW

17.1.Wypadek to natychmiastowe, nagłe działanie sił mechanicznych zewnętrznych na pojazd. Awaria pojazdu lub jego podzespołów uniemożliwiająca dalszą jazdę nie stanowi uszkodzenia powypadkowego, dotyczy to w szczególności uszkodzeń, takich jak ześlizgnięcie się ładunku, niewłaściwe tankowanie, uszkodzenia spowodowane zmianą biegów, błędem kierowcy, przeciążeniem pojazdu oraz uszkodzeniami pomiędzy holującym a holowanym pojazdem lub przyczepą bez działań z zewnątrz (sił zewnętrznych).

17.2.Jeżeli w trakcie użytkowania pojazdu najemca uczestniczy w wypadku drogowym, kolizji (niezależnie od jego winy), w zderzeniu ze zwierzyną, ma miejsce pożar pojazdu lub podobne, musi on niezwłocznie dopilnować, aby przebieg wypadku, kolizji i szkody został odpowiednio udokumentowane przez policję. Dotyczy to również sytuacji, gdy wynajmowany pojazd uległ nieznacznemu uszkodzeniu, a także w przypadku wypadków, za które najemca ponosi odpowiedzialność bez udziału osób trzecich.

17.3.Ponadto najemca musi dostarczyć FWC znormalizowany europejski raport z wypadku (wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym), w tym szkic wypadku (jeśli ma to zastosowanie). Najemca musi również odnotować na piśmie nazwiska i adresy wszystkich zaangażowanych stron oraz świadków. Jeżeli wypadek lub kolizja została zarejestrowany przez policję, najemca musi również podać adres właściwego organu policji, nazwisko odpowiedzialnego funkcjonariusza policji oraz powiązany numer sprawy.

17.4.W przypadku, gdy winę za wypadek lub kolizję (zdarzenie) ponosi strona trzecia, a FWC uzyska odszkodowanie z ubezpieczenia strony trzeciej, najemca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za szkody, jeśli zachowane zostały procedury wskazane w Regulaminie.

17.5.Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia pojazdu do wysokości kwoty udziału własnego ustalonej w punkcie 3. Ponosi on jednak pełną odpowiedzialność za:

17.5.1.szkody spowodowane:

17.5.2.cofaniem pojazdem bez uzyskania osoby pomocniczej,

17.5.3.umyślnym, rażącym zaniedbaniem,

17.5.4.niewłaściwym obchodzeniem się z wypożyczonym pojazdem (niewłaściwa eksploatacja pojazdu lub jego elementów),

17.5.5.lekceważeniem maksymalnych wysokości i szerokości prześwitów,

17.5.6. prowadzeniem pojazdów pod wpływem narkotyków lub alkoholu,

17.5.7.oddaniem pojazdu przed terminem zwrotu,

17.5.8.naruszenia warunków najmu.

Ponadto najemca ponosi pełną odpowiedzialność, jeśli dopuścił się wykroczenia lub przestępstwa typu ucieczka z miejsca zdarzenia (wypadku) lub szkoda jest spowodowana tym, że z kampera korzystała osoba nieuprawniona. Najemca odpowiada za uszkodzenia w pojeździe i wokół niego, o ile szkoda nie została w całości naprawiona przez osobę trzecią.

W przypadku kwestionowania wysokości szkody przez najemcę, FWC może zlecić na koszt najemcy ekspertyzę rzeczoznawcy.

17.6.Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia pojazdu spowodowane błędami najemcy lub nieprawidłową eksploatacją, przeciążeniem pojazdu lub naruszeniem innych obowiązków z punktu 14. Najemca ponosi taką samą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego krewnych, pracowników, pracowników, pozostałych kierowców lub inne osoby trzecie, które miały kontakt z pojazdem z jego winy, o ile z własnej winy zaniedbuje on złożenia niezbędnych oświadczeń na temat osoby i przedmiotu egzekucji ewentualnych roszczeń odszkodowawczych FWC wobec nich. Najemca ponosi również odpowiedzialność, jeżeli uszkodzenie zostanie stwierdzone dopiero po zwrocie pojazdu. FWC musi w takim przypadku udowodnić, że w międzyczasie pojazd nie był eksploatowany przez niego lub osobę trzecią.

17.7.Najemca lub kierowca musi podjąć wszelkie środki, które są niezbędne, a które umożliwiają wyjaśnienie zdarzenia szkodowego. W szczególności najemca jest zobowiązany odpowiadać na pytania FWC dotyczące okoliczności zdarzenia szkodowego w sposób zgodny z prawdą i kompletny oraz nie może opuścić miejsca wypadku lub kolizji, zanim nie będzie możliwe dokonanie niezbędnych, a w szczególności istotnych ustaleń dla wynajmującego oceny zdarzenia szkodowego lub bez umożliwienia wynajmującemu ich dokonania.

17.8.W razie kolizji, wypadku lub uszkodzenia pojazdu FWC pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 250 zł. W przypadku celowego zatajenia nowych szkód zostanie naliczona kara umowna w wysokości 1000 zł za każdą zatajoną szkodę.

18.OCHRONA DANYCH

18.1.W wyniku korzystania z urządzenia nawigacyjnego dane nawigacyjne wprowadzone w okresie wynajmu mogą być niekiedy przechowywane automatycznie w pamięci komputera w pojeździe. Podczas łączenia (parowania) urządzeń komórkowych lub innych z pojazdem, dane z tych urządzeń mogą być również niekiedy zapisane w pojeździe. O ile najemca nie życzy sobie, aby powyższe dane nie były przechowywane po zwrocie, musi usunąć te dane z systemu pojazdu przed zwrotem do FWC. FWC nie jest zobowiązane do usunięcia ww. danych.

18.2.Wynajmujący jest uprawniony do przechowywania i przetwarzania danych otrzymanych w związku z umową najmu z najemcą zgodnie z właściwymi przepisami dot. ochrony danych osobowych.

19.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19.1.Niniejszy Regulamin i umowa najmu podlega wyłącznie prawu polskiemu.

19.2.Wszystkie umowy powinny być rejestrowane w formie pisemnej lub elektronicznej. Dotyczy to również uzgodnień i zapewnień pobocznych oraz późniejszych zmian w umowie. W szczególności odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Do akceptacji zapisów umowy w formie elektronicznej przez FWC wystarczy akceptacja treści umowy bez konieczności umieszczania własnoręcznego podpisu.

19.3.Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy okażą się lub staną się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Zamiast nieważnego postanowienia stosuje się przepis, który strony uzgodniłyby w dobrej wierze zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem z ekonomicznego punktu widzenia. Ta sama procedura obowiązuje w przypadku luki w umowie.

19.4.Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych gromadzonych przez FWC w celach przetwarzania, doradczych i informacyjnych. FWC zobowiązuje się nie przekazywać danych osobom trzecim.

19.5.Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy najmu.

20.VOUCHERY, KONKURSY I WYKORZYSTYWANIE ZDJĘĆ

20.1.Ważność voucherów (kuponów): chyba, że na voucherze wskazano inaczej, kody zniżkowe są ważne do 31.12.2022 – do wykorzystania na www.freeway-camper.com

20.2.W jednej rezerwacji można wykorzystać maksymalnie 1 kupon zniżkowy, nie można wykorzystać więcej niż jednego vouchera w jednej transakcji. Kupony zniżkowe należy wykorzystać podczas procesu rezerwacji, nie jest możliwe ich wykorzystanie na późniejszym etapie.

20.3.Kupony zniżkowe nie mogą być sprzedawane stronom trzecim.

20.4.Kupony zniżkowe nie mogą zostać wymienione na pieniądze.

20.5.Kupony nie mogą zostać wykorzystywane do rezerwacji miejsc na polach kempingowych.

20.6. Jeżeli FWC otrzyma zdjęcia od najemców poprzez Facebook, Instagram, e-mail etc. w ramach konkursów, FWC może je opublikować na koncie firmowym na Instagramie oraz Facebooku, a także na własnej stronie głównej. Uczestnicy loterii nie mają prawa do publikacji przez FWC.