Regulamin | Kempingi

Regulamin | Kampery

Regulamin dla odbiorców końcowych | Kempingi

1. Zakres


1.1 Niniejszy Regulamin dot. Kempingów (zwany dalej "Regulaminem") ma zastosowanie do wszystkich usług i usług pośrednictwa (zwanych dalej "usługami pośrednictwa") świadczonych przez FWC - FreewayCamper GmbH (zwanym dalej "FreewayCamper") prywatnym gościom (zwanym dalej " odbiorcami końcowymi") na stronie internetowej www.freeway-camper.com i powiązanych podstronach (zwanych dalej "platformą FWC Kempingi").

1.2 Wszystkie usługi pośrednictwa świadczone przez FreewayCamper na rzecz odbiorcy końcowego będą świadczone wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu, niezależnie od tego, czy są one świadczone bezpośrednio za pośrednictwem platformy FWC Kempingi, czy też dodatkowo lub niezależnie od platformy FWC Kempingi, za pośrednictwem Internetu, wszelkiego rodzaju urządzeń mobilnych, pocztą elektroniczną, pisemnie lub telefonicznie. Przepisy odbiegające od niniejszego Regulaminu są ważne tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone przez FreewayCamper na piśmie lub w formie tekstowej.

2. Usługi FreewayCamper

2.1 FreewayCamper oferuje odbiorcy końcowemu możliwość bezpośredniej rezerwacji online pól kempingowych (w tym mobilnych domów i bungalowów), stanowisk, pól namiotowych i podobnych miejsc zakwaterowania (zwanych dalej "polami kempingowymi") za pomocą platformy FWC Kempingi.

Usługi oferowane przez FreewayCamper (zwane dalej "usługami") polegają w szczególności na zamawianiu miejsc kempingowych, które można rezerwować bezpośrednio online za pośrednictwem platformy FWC Kempingi.

FreewayCamper sam nie oferuje miejsc kempingowych (w tym mobilnych domów i bungalowów), stanowisk, pól namiotowych i podobnych miejsc zakwaterowania lub innych usług turystycznych i nie przyjmuje rezerwacji we własnym imieniu i na własny rachunek, ale działa jako pośrednik między operatorem kempingu a odbiorcą końcowym. Każda umowa najmu zawierana jest wyłącznie bezpośrednio między operatorem kempingu a odbiorcą końcowym. FreewayCamper nie jest ani dostawcą usług turystycznych, ani agentem czy organizatorem w rozumieniu prawa (§§ 651a i nast. BGB), ani też biurem podróży.

2.2 Usługa pośrednictwa FreewayCamper dla odbiorcy końcowego jest świadczona przez FreewayCamper na podstawie umowy agencyjnej (zwanej dalej "umową agencyjną"), która jest zawierana pomiędzy FreewayCamper a odbiorcą końcowym podczas dokonywania rezerwacji bezpośrednio przez platformę FWC Kempingi. Przedmiotem umowy agencyjnej jest wyłącznie pośrednictwo w zawarciu umowy najmu pomiędzy odbiorcą końcowym a operatorem kempingu oraz związane z tym przetwarzanie rezerwacji.

2.3 W przypadku umów między odbiorcą końcowym a operatorem kempingu, które są zawierane za pośrednictwem usług świadczonych przez FreewayCamper, obowiązują warunki operatora kempingu. Należy zauważyć, że każdy operator kempingu jest odpowiedzialny za swoje własne opisy obiektów i/lub usług oraz wszystkie informacje zamieszczane w tym kontekście i sporządza swoje własne warunki handlowe i/lub umowy, za które FreewayCamper nie ponosi odpowiedzialności.

3. Rezerwacja online

3.1 Rezerwacja online za pośrednictwem platformy FWC Kempingi umożliwia odbiorcy końcowemu dokonanie bezpośredniej i wiążącej rezerwacji ofert zamieszczonych na platformie FWC Kempingi przez operatorów pól kempingowych. Operator kempingu może zamieścić na platformie FWC Kempingi wiążące oferty online w oparciu o aktualną dostępność, które w przypadku rezerwacji przez odbiorcę końcowego prowadzą do zawarcia umowy najmu między tymi stronami.

3.2 FreewayCamper nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność informacji podanych przez odbiorcę końcowego podczas rezerwacji online.

3.3 Po zakończeniu rezerwacji online operator kempingu i odbiorca końcowy otrzymują potwierdzenie rezerwacji, które dokumentuje treść umowy najmu zawartej w ramach rezerwacji online. Operator kempingu musi natychmiast sprawdzić to potwierdzenie i jest zobowiązany do wypełnienia swoich zobowiązań umownych wobec odbiorcy końcowego.

3.4 Każdy operator kempingu może ustalić swoje własne, indywidualne warunki anulowania rezerwacji. Anulowanie potwierdzonych rezerwacji przez operatora kempingu jest możliwe tylko za zgodą odbiorcy końcowego, chyba że operator kempingu i odbiorca końcowy uzgodnili inne warunki anulowania i odpowiednio je udokumentowali.

3.5 Jeśli nie uzgodniono inaczej, wszelkie płatności dokonywane przez odbiorcę końcowego będą dokonywane bezpośrednio na rzecz operatora kempingu.

4. Odpowiedzialność


4.1 FreewayCamper nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody poniesione przez odbiorcę końcowego w związku z usługami oferowanymi przez operatora kempingu. W szczególności FreewayCamper nie ponosi odpowiedzialności za opisy usług i klasyfikacje wydane przez operatora kempingu, ani za jakiekolwiek niedociągnięcia w stosunkach umownych pomiędzy odbiorcą końcowym a operatorem kempingu.

4.1 Odpowiedzialność FreewayCamper za naruszenie istotnych zobowiązań umownych (wynikających z umowy agencyjnej) jest ograniczona do przewidywalnej szkody typowej dla tego rodzaju umowy, jeśli została spowodowana przez zwykłe zaniedbanie, chyba że roszczenia odszkodowawcze najemcy opierają się na uszkodzeniu życia, ciała lub zdrowia.

4.2 Wszelkie inne roszczenia odszkodowawcze wobec FreewayCamper są generalnie wykluczone, chyba że i o ile inne szkody wynikają z umyślnego lub będącego skutkiem rażącego zaniedbania naruszenia obowiązków przez FreewayCamper lub ich przedstawicieli.

4.3 Operatorzy kempingów działają na własną odpowiedzialność i nie są podwykonawcami FreewayCamper. Istotne zobowiązania umowne to te, których spełnienie jest konieczne do osiągnięcia celu umowy (np. zamówienia miejsc kempingowych).

5. Ochrona danych i polityka prywatności


5.1 FreewayCamper przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych zarówno operatora kempingu i jego pracowników, jak i odbiorcy końcowego, i zawsze przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych RODO i ustawy o telemediach. FreewayCamper oczekuje również, że operator kempingu będzie przywiązywał najwyższą wagę do ochrony danych osobowych i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych. Dalsze informacje znajdują się w Polityce Prywatności FreewayCamper, której operator kempingu jest również zobowiązany przestrzegać i stosować (https://www.freeway-camper.com...).

6. Postanowienia końcowe


6.1 Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów prawnych jest, o ile jest to prawnie dopuszczalne, Sąd Okręgowy Monachium I.

6.2 Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu są lub staną się nieważne i/lub sprzeczne z przepisami ustawowymi, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione przez strony umowy za obopólną zgodą postanowieniem, które w sposób prawnie skuteczny będzie najbardziej zbliżone do celu ekonomicznego nieważnego postanowienia. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku luk prawnych. W miejsce postanowień niewykonalnych wchodzi w życie przepis ustawowy.

czerwiec 2021 r.

Nazwa i jurysdykcja


Platforma FWC Kempingi jest usługą FWC - FreewayCamper GmbH, Thomas-Wimmer-Ring 14, 80538 Monachium, Niemcy. Rada Dyrektorów: Nikolai Voitiouk-Blum, Sąd Rejonowy Monachium/Niemcy, HRB 253050, USt-ID/VAT-ID: DE327921929.